Vyskupijos Caritas


Adresas: Laisvės a. 2, 90316 Rietavas
Tel./faksas:  (8 448) 68134     
El. p.: telsiucaritas@gmail.com
Svetainė internete http://www.telsiucaritas.lt/  

 

Apie vyskupijos Caritas organizaciją

Telšių vyskupijos Caritas (TV Caritas) – Romos Katalikų Bažnyčios organizacija, telkianti geros valios asmenis socialinei pagalbai Telšių vyskupijos teritorijoje. Caritas, kaip nevyriausybinė organizacija, turi giliausias ir plačiausias socialinės pagalbos  tradicijos tinklą visoje Lietuvoje.

Nuo 1989 m. Caritas organizacija vienija Telšių vyskupijos parapijų ir kitų institucijų Caritas grupes ir siekia spręsti socialinius bei karitatyvinius uždavinius. Caritas grupės veikia daugelyje vyskupijos parapijų. Šiuo metu vyskupijos Caritas skyriai veikia 56-iose parapijose. Telšių vyskupijos Carite yra apie 300 savanorių.

Telšių vyskupijos Caritas gali įstatymų nustatyta tvarka turėti įvairias socialines tarnybas: ligonių, senelių priežiūros, globos reikalingų vaikų, pagalbos skurstantiems, benamiams, sergantiems priklausomybių ligomis (alkoholio, narkotikų ir kt.) ir kt., atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir problemų pobūdį.

Savo veikloje Telšių vyskupijos Caritas vadovaujasi Katalikų Bažnyčios teise, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir šiuo statutu. 

TV Caritas valdymo organai: 

 • Telšių ordinaras vyskupas Jonas BORUTA SJ
 • Telšių vyskupijos Caritas direktorius kun. Antanas Gutkauskas  tel.,8-615-15922.
 • Direktoriaus pavaduotoja  – Rasa Senkienė, tel.8-684-39000.
 • Direktoriaus pavaduotoja Telšiams – Danutė Berenienė, tel. 8 -618- 60 048.  
 • Telšių vyskupijos Caritas valdyba, kurią sudaro Caritas padalinių ir vadovų komanda.

TV Caritas kartu su kitų 6 Lietuvos vyskupijų “Caritas” vienija Lietuvos Caritas, kuris yra atitinkamų tarptautinių struktūrų – Caritas Internationalis ir Caritas Europa narys. 

Telšių vyskupijos Caritas tikslai:

 • Skatinti visuomenėje artimo meile pagrįstus santykius, ugdant religinę toleranciją, kultūrinį bendradarbiavimą bei žmonių solidarumą.
 • Vadovaujantis krikščioniškais (tiesos ir meilės) principais, siekti žmonių (socialinės) gerovės, sudarant sąlygas jų pozityviai socializacijai visuomenėje. 

Telšių vyskupijos Caritas uždaviniai:

 • Propaguoti bei skleisti krikščioniškas vertybių įtvirtinimą visuomenėje.
 • Įtakoti teisingą socialinę politiką bei teikti pasiūlymus socialinės apsaugos srityje.
 • Siekti kiekvieno visuomenės nario, reikalingo krikščioniškos paramos, minimalių poreikių patenkinimo užtikrinantį asmens orumą. 

Telšių vyskupijos Caritas funkcijos:

 1. Koordinuoti parapijų Caritas skyrių veiklą.
 2. Tirti Caritas skyrių poreikius. Rūpintis darbuotojų, savanorių kvalifikacijos kėlimu ir teikti jiems labdarą, kai jie atitinka nustatytus pagrindus.
 3. Esant reikalui atstovauti parapijų Caritas skyrius savivaldybės, apskrities ar respublikinio lygio institucijose.
 4. Sudaryti Telšių vyskupijos Caritas darbuotojams, savanoriams sąlygas kelti kvalifikaciją: teikti metodinę paramą, konsultuoti su veikla susijusiais klausimais, rengti ir įgyvendinti kvalifikacijos kėlimo programas bei kursus, organizuoti susitikimus, seminarus, konferencijas, rekolekcijas.
 5. Rengti įvairius projektus, siekiant gauti lėšų Caritas veiklai vystyti.
 6. Rengti pasiūlymus, projektus, siekiant pagerinti skyrių veiklą.
 7. Vykdyti leidybinę veiklą: metodinė medžiaga, informaciniai lankstinukai ir kt.
 8. Padėti parapijoms steigti skyrius ir teikti jiems metodinę paramą

Telšių vyskupijos Caritas kartu su parapijos Caritas organizuoja adventinę akciją „Gerumas mus vienija“, kviečiant geros valios žmones padėti materialiai skurdžiai gyvenančioms šeimoms, vaikams, vienišiems (paaukojant finansinę dovaną).

 

2014 - 2024 © Skuodo Švč. Trejybės parapija.
Top Skip to content