Ligonių patepimas


 

„Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami
aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels,
o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5, 14-15).

Žmonių skausmai ir ligos visuomet buvo laikomi didžiausiais jų gyvenimo išbandymais. Tikėjimo šviesa padeda krikščioniui giliau suprasti kančios slėpinį ir lengviau iškęsti skausmus. Ligos negalima suvokti kaip bausmės už asmenines nuodėmes. Pagaliau pats Kristus, kuris yra be nuodėmės, savo kančioje prisiėmė žaizdas ir pasidalijo visais žmonių skausmais.
Evangelijoje liudijama, kaip pats Viešpats rūpinosi sergančiais žmonėmis jų kūno bei dvasios reikaluose ir šį kasdienį rūpinimąsi pavedė savo Bažnyčiai. Todėl Bažnyčia skatina savo narius švęsti šį sakramentą per kunigo atliekamą patepimą ir maldą. Šiuo sakramentu Bažnyčia patiki ligonius kenčiančiam ir pašlovintam Viešpačiui, kad jis palengvintų jiems kančias ir juos išgydytų. Be to Bažnyčia ragina ligonius jungtis su Kristaus kančia ir mirtimi ir šitaip prisidėti prie Dievo tautos gerovės.
Sunkiai sergančiam žmogui būtina ypatinga Dievo malonė, kad jis, baimės slegiamas, nenusimintų, nepasiduotų pagundoms ir nenusiviltų tikėjimu.
Sakramento šventimas pasireiškia tuo, kad kunigai deda ligoniams rankas, kalba tikėjimo maldą ir patepa ligonius pašventintu aliejumi. Šio sakramento dėka ligoniui suteikiama Šventosios Dvasios malonė, kuri padeda žmogui pasveikti, jei jo dvasiniam išganymui tai reikalinga, pasitikėti Dievu, įveikti piktojo pagundas bei mirties baimę, drąsiai iškęsti blogį bei su juo kovoti; be to, atleidžia nuodėmes ir atbaigia krikščionišką atgailą. Reikia ypač rūpintis, kad tie tikintieji, kurių sveikata yra rimtai pablogėjusi dėl ligos ar senyvo amžiaus, gautų šį šventą patepimą.
–Šį sakramentą galima pakartoti, jei po Patepimo ligonis buvo pasveikęs, tačiau vėl susirgo, arba, jei sergant ta pačia liga, jo savijauta žymiai pablogėjo.
–Visada galima ligonį patepti prieš operaciją, kai rimta liga yra operacijos priežastis.
–Senyvo amžiaus žmonės gali būti patepti, jei itin nusilpsta, nors ir neserga rimta liga.
–Sergantiems vaikams šventą Patepimą galima teikti tada, kai jie suvokia šio sakramento esmę ir naudą.
–Šventasis Patepimas turi būti suteiktas ligoniams, kurie yra praradę sąmonę ar proto aiškumą, tačiau žinoma, kad, kai buvo pajėgūs suvokti, būtų norėję gauti šventą Patepimą kaip tikintieji.

Ką reikia paruošti Patepimo apeigoms?
Pagal galimybę staliuką šalia ligonio apdengiame balta staltiese, pastatome kryžių, uždegame pašventintą (grabnyčių) žvakę, padedame vatos gumulėlį. Jei ligonis sunkiai ryja, ir jam būtų sunku priimti Švenčiausąjį Sakramentą, galima turėti stiklinę vandens, kad po Komunijos duoti užsigerti, taip palengvinant Kristaus Kūno priėmimą.

 

2014 - 2024 © Skuodo Švč. Trejybės parapija.
Top Skip to content