Caritas istorija


Savo veiklą pasaulyje „Caritas“ organizacija pradėjo XIX a.. Labdaros veiklai įvairiose šalyse katalikų vyskupai ėmė burti labdara užsiimančias bendruomenes. Pirmoji „Caritas“ organizacija pradėjo veikti Vokietijos Freiburgo mieste 1897 m. Netrukus organizacijos oficialiai buvo įsteigtos kitose šalyse – 1901 m. Šveicarijoje ir 1910 m. JAV.
1924 m. Amsterdame buvo išrinktas tarptautinis „Caritas“ organizacijos komitetas.
1928 m. įvyko „Caritas‘ organizacijos konferencija Bazelyje, popiežiaus Pijaus IX paraginta, pasivadino „Caritas Catholika“. Jos atstovai iki Antrojo pasaulinio karo pradžios susirinkdavo kas antri metai. Prasidėjus karui visa jų veikla buvo sutrikdyta. Darbas atnaujintas tik 1947 m.
1950 m. Romoje įvyko savaitės trukmės „Caritas“ organizacijų atstovų iš 22 šalių susitikimas, kuriame buvo aptarta organizacijos veikla. Po susitikimo nuspręsta įkurti tarptautinę „Caritas“ organizacijos konfederaciją – Caritas Internacionalis. Šiuo metu centrinė Caritas Internacionalis struktūra veikia prie Popiežiaus tarybosCor Unum Vatikane. Į Caritas Internacionalis konfederaciją įeina regioninės organizacijos, sukurtos ne tiek pagal žemynų geografijos, kiek pagal socialinių politinių realijų ir kultūros tradicijų principą. 1999 m. Afrikos, Azijos, Europos, Lotynų Amerikos/Karibų, MONA (Vidurio Rytų/ Šiaurės Afrikos), Okeanijos ir Šiaurės Amerikos regionines „Caritas“ organizacijos struktūros vienijo 154 nacionalines „Caritas“ organizacijas, veikiančias 198 šalyse. 1999 m. Birželio 11-19 d. Romoje vykusioje Caritas Internacionalis 16-oje generalinėje asamblėjoje konfederacijos prezidentu išrinktas Libano maronitų apeigų katalikų vyskupas Fouad El-Hage, pakeitęs šiame poste dvi kadencijas dirbusį Brazilijos vyskupą Affonso Felipe Gregory. (http:www.lcn.lt 2004)
Nepriklausomoje Lietuvoje prieš II-ąjį pasaulinį karą Caritas federacija veikė nuo1926 m. Ji vienijo beveik visas katalikų švietimo ir labdaros organizacijas.
1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Caritas federacijos veikla buvo nutraukta.
1988 m. rugpjūčio 26 d. Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos Vargdienių seserų kongregacijos sesers Albinos Pajarskaitės vadovaujama moterų iniciatyvinė grupė pasirašė katalikiškojo moterų sambūrio Caritas steigimo aktą ir pradėjo sambūrio organizavimo darbus. (http:www.lcn.lt 2004)
1989 m. balandžio 15–16 d. Kauno Sporto halėje surengtame steigiamajame katalikiškojo moterų sambūrio „Caritas“ organizacijos suvažiavime buvopatvirtinti sambūrio įstatai bei veiklos programa, išrinkta Centro valdyba ir taryba.
Atsivėrus platesnėms veiklos perspektyvoms, 1991 m. birželio 2 d. buvo sušauktas antrasis neeilinis suvažiavimas, kuriame patvirtinti nauji įstatai ir naujas pavadinimas – Lietuvos „Caritas“ federacija. Nuo šiol „Caritas“ organizacijos nariais galėjo būti ne tik moterys, bet ir vyrai. Lietuvos „Caritas“ federacija apibrėžė save kaip Katalikų Bažnyčios dvasininkų ir pasauliečių susivienijimą visuomenei religiškai ir doriškai ugdyti sprendžiant socialines problemas bei vystant karitatyvinę veiklą. 1991 m. Lietuvos „Caritas“ federacija tapo Caritas Internationalis nare.
1992 m. LCF iniciatyva Kauno Vytauto Didžiojo universitete įkurtas Socialinės rūpybos profesinių studijų centras, kasmet išleidžia aukštos kvalifikacijos absolventus.
1994 m. liepos 23–24 d. įvykusiame Lietuvos „Caritas“ federacijos II suvažiavime nežymiai pakoreguota organizacijos struktūra ir patvirtintais nuostatais stengtis labiau įtraukti į karitatyvinę veiklą katalikus pasauliečius.
1997 m. birželio 21–22 d. surengtame Lietuvos „Caritas“ federacijos suvažiavime organizacija buvo iš esmės pertvarkyta ir visiškai integruota į Lietuvos Katalikų Bažnyčios struktūrą, pavirtintas jos naujas pavadinimas – Lietuvos „Caritas“ organizacijos, generaliniu direktoriumi paskirtas kunigas Robertas Grigas. (http:www.lcn.lt 2004). Nuo 2013 m. kovo 1d. Lietuvos Carito generalinė direktorė yra Janina Kukauskienė.
Šiuo metu Lietuvos nacionalinę „Caritas“ organizaciją sudaro Lietuvos „Caritas“ centras ir autonomiškos vyskupijų „Caritas“ organizacijos, turinčios savo padalinius dekanatų ir parapijų lygmenimis.

Lietuvos „Caritas“ organizacijos (Centras) konsultuoja bei koordinuoja „Caritas“ organizacijų veiklą, atstovauja visai organizacijai Lietuvoje ir užsienyje, daro įtaką valstybės politikai siekdamas apsaugoti socialiai pažeidžiamų visuomenės sluoksnių interesus. Lietuvos „Caritas“ organizacijos direktorių skiria Lietuvos Vyskupų Konferencija.
Įvertinant Lietuvos Caritas veiklos apimtį ir organizacijos išsivystymą, 1998 m. Spalio 6-11 d. Kaune surengta Europos „Caritas“ organizacijos regioninė konferencija, kurioje dalyvavo 92 atstovai iš 43 Europos šalių.
Lietuvos „Caritas“ organizacijos centras jungia septynių vyskupijų Caritas organizacijas, koordinuoja ir atstovauja jų veiklai, stiprina partnerystę bei katalikišką organizacijos identitetą. (2004 Lietuvos Caritas ataskaita)
Kiekvienos vyskupijos „Caritas“ organizacija pavaldi vietos vyskupui, kuris skiria jos direktorių.

Pagal www.telsiucaritas.lt

 

2014 - 2024 © Skuodo Švč. Trejybės parapija.
Top Skip to content